-A A +A
预告活动 时间 地点
401 孝亲法会 01.09.2013 - 09:00 to 18:00 檀香寺
402 阿弥陀经共修 26.08.2013 - 20:00 to 31.08.2013 - 21:30 檀香寺
403 佛欢喜日:诵盂兰盆经及佛前大供 21.08.2013 - 10:30 to 11:30 檀香寺大雄殿
404 孝亲法会 18.08.2013 - 09:00 to 18:00 吉隆坡昙华苑
405 八关斋戒会 11.08.2013 - 07:30 to 21:00 檀香寺
406 孝亲法会 10.08.2013 - 09:00 to 18:00 双溪大年檀香净苑
407 修静长老圆寂纪念追思 09.08.2013 - 10:00 to 11:30 檀香寺
408 国际佛教大学第六届毕业典礼暨泰南一日游 04.08.2013 - 06:00 to 18:30 槟城→泰南→槟城
409 国际佛教大学学术会议 03.08.2013 - 09:00 to 18:00 莎亚兰佛教会
410 传授三皈五戒仪式 28.07.2013 - 14:30 to 15:30 檀香寺大悲殿
411 观音诞上供及共修 26.07.2013 - 10:40 to 21:30 檀香寺大悲殿
412 弥陀普佛 14.07.2013 - 10:30 to 11:30 五楼/大愿殿
413 八关斋戒会 14.07.2013 - 07:30 to 21:00 檀香寺五楼
414 马来西亚佛教僧伽总会护僧团主办【国际斋僧育僧大会】 23.06.2013 - 07:30 to 12:30 槟城檀香寺
415 马来西亚佛教僧伽总会护僧团主办【继尊法师佛学讲座】 21.06.2013 - 20:00 to 21:30 檀香寺
416 马来西亚佛教僧伽总会护僧团主办【文建长老佛学讲座】 20.06.2013 - 20:00 to 21:30 檀香寺
417 马来西亚佛教僧伽总会护僧团主办【继灯法师佛学讲座】 13.06.2013 - 20:00 to 21:30 檀香寺
418 青少年学佛成长营 08.06.2013 - 07:00 to 22:00 檀香寺
419 弥陀普佛 02.06.2013 - 10:30 to 11:30 檀香寺大雄殿
420 念佛三日共修会 30.05.2013 - 12:00 to 02.06.2013 - 15:00 槟城檀香寺
421 檀香幼儿园《走向自己、走向成长》生活营 25.05.2013 - 08:10 to 26.05.2013 - 15:30
422 传授三皈五戒仪式 24.05.2013 - 12:30 to 13:30
423 八十八佛大忏悔文共修、僧伽祝福 23.05.2013 - 20:00 to 22:00
424 浴佛法会 19.05.2013 - 09:30 to 11:30
425 佛陀日福慧灯 17.05.2013 - 19:30 to 20:00
426 释迦如来圣诞佛前大供 17.05.2013 - 10:40 to 11:30
427 幼儿园浴佛会 17.05.2013 - 09:40 檀香寺大悲殿
428 弥陀普佛 12.05.2013 - 10:40 to 11:30
429 八关斋戒会 12.05.2013 - 07:30 to 21:00

Pages