-A A +A
预告活动 时间 地点
1 传授三皈五戒仪式 19.05.2019 - 12:00 to 14:00 檀香寺大雄殿
2 佛前大供 19.05.2019 - 10:40 to 11:40 檀香寺大雄殿
3 八十八佛共修 18.05.2019 - 20:00 to 21:00 檀香寺大悲殿
4 八十八佛共修 12.05.2019 - 20:00 to 21:00 檀香寺大悲殿
5 浴佛法会 12.05.2019 - 09:30 to 11:30 檀香寺大雄殿
6 净土忏共修 11.05.2019 - 20:00 to 21:30 檀香寺大悲殿
7 佛陀日福慧灯 10.05.2019 - 19:30 to 19.05.2019 - 17:00 檀香寺大悲殿
8 幼儿园浴佛会 10.05.2019 - 08:40 to 09:40 檀香寺大悲殿
9 晚晴苑25周年纪念 01.05.2019 - 09:30 to 11:30 檀香寺五楼礼堂
10 弥陀普佛 28.04.2019 - 10:40 to 11:50 檀香寺大悲殿
11 八关斋戒会 14.04.2019 - 07:30 to 21:00 檀香寺五楼礼堂
12 净土忏共修 13.04.2019 - 20:00 to 21:30 檀香寺大悲殿
13 清明超度法会 07.04.2019 - 13:00 to 18:00 檀香寺五楼礼堂
14 观世音菩萨圣诞佛前大供 & 共修会 25.03.2019 - 10:40 to 21:00 檀香寺大悲殿
15 传授三皈五戒仪式 24.03.2019 - 14:00 to 16:00 檀香寺大悲殿
16 释迦如来涅槃纪念日佛前大供 & 共修会 21.03.2019 - 10:40 to 21:00 檀香寺大雄殿 & 大悲殿
17 慈爱赠医施药队31周年纪念 17.03.2019 - 10:00 to 12:30 檀香寺五楼礼堂
18 释迦如来出家纪念日佛前大供 & 共修会 14.03.2019 - 10:40 to 21:00 檀香寺大雄殿 & 大悲殿
19 八关斋戒会 10.03.2019 - 07:30 to 21:00 檀香寺五楼礼堂
20 净土忏共修 09.03.2019 - 20:00 to 21:30 檀香寺大悲殿
21 净土忏共修 16.02.2019 - 20:00 to 21:30 檀香寺大悲殿
22 佛教徒新春大团拜 09.02.2019 - 09:30 to 12:00 北海佛教会
23 新春家庭普照 07.02.2019 - 08:00
24 新春一日修 05.02.2019 - 09:00 to 18:00 檀香寺五楼礼堂
25 敲钟许愿 05.02.2019 - 08:00 to 13.02.2019 - 17:00 檀香寺大悲殿
26 除旧迎新念佛会 04.02.2019 - 22:30 to 05.02.2019 - 00:20 檀香寺大雄殿
27 新春吉祥灯 04.02.2019 - 22:00 to 13.02.2019 - 17:00 檀香寺大悲殿
28 弥陀普佛 27.01.2019 - 10:40 to 11:50 檀香寺大悲殿
29 岁末团圆晚宴 26.01.2019 - 18:00 to 20:00 檀香寺五楼礼堂
30 释迦如来成道纪念日佛前大供 & 八十八佛共修 13.01.2019 - 10:40 to 21:00 檀香寺大雄殿 & 大悲殿
31 八关斋戒会 13.01.2019 - 07:30 to 21:00 檀香寺五楼礼堂
32 岁末大扫除 30.12.2018 - 08:30 to 12:00 檀香寺
33 生活营(10-12岁) 14.12.2018 - 07:30 to 16.12.2018 - 18:30 檀香寺
34 净土忏共修 08.12.2018 - 20:00 to 21:30 檀香寺大悲殿
35 生活营(7-9岁) 07.12.2018 - 07:30 to 09.12.2018 - 18:30 檀香寺
36 弥陀普佛 02.12.2018 - 11:00 to 12:10 檀香寺六楼大雄殿
37 精进佛七(短期出家) 24.11.2018 - 12:00 to 02.12.2018 - 14:00 檀香寺五楼礼堂
38 檀香爱心福利中心28周年庆典--华语佛曲歌唱比赛 10.11.2018 - 18:30 to 22:00 檀香寺五楼礼堂
39 弥陀普佛 04.11.2018 - 10:40 to 11:50 檀香寺大悲殿 / 大愿殿
40 净土忏共修 03.11.2018 - 20:00 to 21:30 檀香寺大悲殿
41 传授三皈五戒仪式 28.10.2018 - 14:00 to 16:00 檀香寺大悲殿
42 观世音菩萨出家纪念庆典 27.10.2018 - 10:40 to 21:30 檀香寺大悲殿
43 八关斋戒会 21.10.2018 - 07:30 to 21:00 檀香寺五楼礼堂
44 净土忏共修 13.10.2018 - 20:00 to 21:30 檀香寺大悲殿
45 九月素食节义卖 09.10.2018 - 07:30 to 17.10.2018 - 19:00 檀香寺素食堂 / 五楼礼堂
46 弥陀普佛 30.09.2018 - 10:40 to 11:50 檀香寺大悲殿 / 大愿殿
47 中秋共修晚会 29.09.2018 - 19:30 to 21:30 檀香寺大悲殿
48 八关斋戒会 16.09.2018 - 07:30 to 21:00 檀香寺五楼礼堂
49 净土忏共修 15.09.2018 - 20:00 to 21:30 檀香寺大悲殿
50 孝亲法会 03.09.2018 - 19:30 to 09.09.2018 - 18:00 檀香寺五楼礼堂

Pages